Category: удостоверение А1

Удостоверение А1 доказва в коя държава-членка на ЕС се плащат осигуровки за работа в чужбина. Този документ удостоверява приложимото осигурително законодателство. Формуляр А1 е напълно унифициран по отношение на формата документ, независимо от компетентната институция, която го издава и от езика, на който е попълнен.

Съдействие за издаване на А1

Удостоверение А1 за приложимо осигурително законодателство е свързано с определяне на държавата-членка на ЕС, която е компетентна за осигуровките на лицето. Формуляр А1 че лицето се осигурява в България освобождава осигуреният и работодателя от задължения за осигуровки по законодателството на другите държави-членки, а чуждите институции са длъжни да се съобразяват с него. В България издаване на формуляр А1 че лицето се осигурява в България се извършва от НАП. Срокът за издаване на формуляр А1 за работа в чужбина е до 30 дни ако са налице изискванията.

Удостоверение А1 изисквания

Не във всички случаи при работа в чужбина (ЕС) възможно издаване на формуляр А1. Формуляр А1 за командировка в чужбина се издава от НАП ако са изпълнени 5 задължителни изисквания. При издаване на Удостоверение А1 за международни шофьори тези лица се разглеждат като работещи в различни държави-членки на ЕС.

документи за удостоверение А1 18 сеп.
а1 за самоосигуряващо се лице 10 сеп.

Удостоверение А1 за самостоятелно заето лице

Кога и как се подава искане за издаване на Удостоверение А1 за самоосигуряващо се лице

Издаване на Удостоверение А1 за самоосигуряващо се лице е свързано с определяне на приложимото осигурително законодателство.

Временното извършване на работа от самостоятелно заетите лица в друга държава-членка на ЕС е често срещана ситуация. Независимо дали заради трансгранично предоставяне на услуги или по друг повод (например проучване на пазара, разширяване на дейността и т.н.).

Като самостоятелно заети в България се разглеждат самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО и изпълнителите по т.нар. граждански договори.

Следвайки основното правило (lex loci laboris) осигуровките за самостоятелно заетите би следвало да се внасят по законодателството на приемащата държава-членка. Но това би довело до сериозни затруднения за всички заинтересовани страни (лицето и компетентните институции).

Поради тази причина в регламентите на ЕС е предвидена възможност осигурителните вноски за самостоятелно заетите лица да продължат да се внасят по законодателството на изпращащата държава-членка. Целта е да се улесни свободното движение на хора и друго фундаментално право – свободното предоставяне на услуги в ЕС. Тъй като представлява един вид изключение от основното правило, тази възможност се реализира само ако са изпълнени три задължителни изисквания.

– първото условие е лицето обичайно да упражнява на дейност като самостоятелно заето на територията на изпращащата държава-членка преди да започне временно да извършва дейност на територията на друга държава–членка. Период от около 4 месеца се приема за достатъчен с оглед покриване на това изискване;

– следващото изискване е самостоятелно заетото лице да извършва подобна дейност в другата държава–членка;

– последното задължително условие е предвиденото времетраене на работата на самостоятелно заетото лице на територията на другата държава–членка да не превишава 24 месеца.

В тези случаи (командироване на самостоятелно заето лице) преценката относно изпълнението на горепосочените задължителни изисквания във връзка с определяне и удостоверяване с формуляр А1 на приложимото законодателство се извършва от компетентната институция на изпращащата държава–членка.

Искане за издаване на Удостоверение А1 за самостоятелно заето лице

В България разглеждането на искане за издаване на Удостоверение А1 за самостоятелно заето лице се извършва от НАП.

Самостоятелно заето лице в България, което временно ще извършва дейност на територията на друга държава–членка уведомява за ситуацията компетентната териториална дирекция ТД на НАП. Задължението произтича от чл. 15(1) на Регламент (ЕО) № 987/2009. Уведомяването се извършва с подаване на формуляр по образец Окд-238. Бланката на образеца можете да изтеглите тук: Окд-238.

След като получи уведомлението и ако са изпълнени трите задължителни изисквания, НАП издава удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство и го връчва на самостоятелно заетото лице. Срокът за издаване е до 30 дни след подаването на искане за издаване на Удостоверение А1 за самоосигуряващо се лице.

Формуляр А1 доказва, че при работата в чужбина самостоятелно заетото лице остава осигурено в България. Съответно го освобождава от задължения за осигуровки по законодателството на приемащата държава-членка. Чуждите институции са длъжни да се съобразяват с документа и не могат да претендират осигурителни вноски за притежателя.

Бланката на Удостоверение А1 можете да видите тук.

След изтичане първоначалния двугодишен период съществува възможност да се удължи прилагане на законодателството на изпращащата държава-членка. Но вече на друго основание от регламента.  Тази тема е подробно разгледана в друга наша публикация – за повече информация вижте тук.

осигуряване на чужденец по трудов договор 8 сеп.
здравно осигуряване на деца 5 сеп.

Здравно осигуряване на деца в ЕС

Здравно осигуряване на деца в друга държава-членка на ЕС

Как се провежда здравно осигуряване на деца, които живеят с родителите си в друга държава-членка на ЕС

Семейство български граждани се премества да живее заедно с децата си в друга държава-членка на ЕС. Родителите започват да работят там и са здравно осигурени по чуждото законодателство. Като членове на семейството децата, които са ученици, също са здравно осигурени в другата държава-членка. Но същевременно всички български граждани до 18 години са здравно осигурени и в България за сметка на държавния бюджет.

В коя държава се осигуряват здравно децата ?

Според правилата, въведени с регламентите на ЕС за координация на системите за социална сигурност на държавите-членки, неактивните лица (в това число въпросните деца) са подчинени на законодателството на държавата по пребиваване (основание чл. 11(3)(д) от Регламент (ЕО) № 883/2004). При определяне на пребиваването по смисъла на регламентите се взима предвид къде се намира центърът на жизнен интерес на осигурените лица (основание чл. 1(й) от Регламент (ЕО) № 883/2004 и чл. 11 от Регламент (ЕО) № 987/2009).

Това означава, че децата – членове  на семейството на български граждани, които пребивават в друга държава-членка подлежат на здравно осигуряване в държавата, където се намира центърът на жизнения им интерес.  Иначе казано те са здравно осигурени в тази държава и при необходимост би следвало ползват здравна помощ за сметка на тамошната компетентна институция. Правилата на регламентите на ЕС в това отношение са ясни и категорични. А прилагането им при определяне на компетентната държава-членка е пряко. Тоест не зависи от спецификата на националните законодателства на съответните държави-членки (чуждото и българското здравно осигурително законодателство).

Здравен статус и изключване на децата от здравно осигуряване в България

Ако на база пребиваването спрямо лицата се прилага законодателството на другата държава-членка (в това число за здравно осигуряване) няма причина за децата да бъдат изисквани и издавани документи от НЗОК или НАП. Това е така, защото в тези случаи България изобщо не е компетентна по отношение на тяхната социална сигурност. Здравните вноски не следва да се поемат от държавния бюджет. И разходите за здравна помощ не са сметка на България. Освен това, в тези случаи (неактивни лица – деца, ученици) не е предвидено издаване на Удостоверение А1 за приложимо осигурително законодателство.

Тъй като в подобни случаи децата ще са обхванати от осигурителното законодателство на друга държава–членка, в НАП е създадена възможност за изключване на такива лица от системата на здравно осигуряване в България. Това се случва след представяне на необходимите удостоверителни документи. При формиране на здравен статус такива документи могат да бъдат декларация от родителя или документ за осигуряване на детето в здравната система на другата държава–членка.

Удостоверение А1 по изключение 30 авг.

Удостоверение А1 по изключение

Споразумения за изключения от приложимото осигурително законодателство в ЕС

Защо се издава Удостоверение А1 по изключение

Определяне на държавата-членка, в която се плащат осигуровки за работа в чужбина на територията на ЕС, става по правилата на Дял II от Регламент (ЕО) № 883/2004.

Много често в практиката обаче осигуряване в друга държава-членка не е благоприятно за осигурените лица. И вместо улеснения може да възпрепятства свободното движение на европейските граждани.

Поради тази причина в регламентите на ЕС е предвидена възможност да се правят изключения от правилата за определяне на приложимото осигурително законодателство.

Това е уредено с чл. 16 от Регламент (ЕО) № 883/2004. Разпоредбата гласи, че компетентните институции на две или повече държави-членки могат с общо споразумение да предвидят изключения от членове 11 – 15 в интерес на някои лица или категории лица.

Най-важното за прилагане на разпоредбата е изключението да е в интерес на осигуреното лице. Например когато това ще елиминира разпокъсване на осигурителни периоди или ще предотврати загуба на или затруднения при ползване на осигурителни права. В този смисъл споразуменията за изключения не са въведени за създаване на улеснения за институциите или работодателите, както и за оптимизиране на осигурителните плащания, а само и единствено за защита интересите на осигурените лица.

Другата съществена особеност е, че такова споразумение е възможно само при взаимно съгласие на заинтересованите компетентни институции. Това означава, че ако някоя от институциите има възражения изключение не може да се направи. Несъгласната институция дори няма задължение да аргументира защо не приема споразумението.

Период на Удостоверение А1 по изключение

Най-често срещаният максимален срок, за който се сключват споразумения за изключения от приложимото осигурително законодателство в ЕС е до 5 години. Тук практиката на държавите-членки варира. Някои от тях прилагат значително по-кратък период – разрешават най-много за 3 години. Други са склонни на по-продължителни периоди (максимум до 8 години). Сроковете зависят от спецификата на всеки конкретен случай, като в определени случаи почти всяка държава-членка може да се отклони от възприетата практика. Ако например на дадено лице му остават само няколко години до пенсия тогава е оправдан малко по-гъвкав подход относно прилаганите от държавата-членка максимални срокове за сключване на споразумение.

По отношение на сроковете практиката на българската компетентна институция следва тази на повечето други държави-членки. НАП приема споразумения за изключения от приложимото осигурително законодателство за периоди, които не надвишават 5 години. Но допуска и малко по-дълги периоди – например 6 или дори 7 години ако чуждата институция представи солидна аргументация.

Кога се издава Удостоверение А1 по изключение

Най-честите случаи от практиката, при които се правият изключение е ако командироването надвишава 24 месеца или за поправяне на погрешно прилагано осигурително законодателство за минали периоди. Във втория случай споразумение за изключение е крайно необходимо. Защото това е най-удачния вариант за коригиране на ситуацията и защита интересите на осигуреното лице. Иначе се навлиза в невъзможна спирала на възстановяване на осигуровки от държавата, в която са неправилно плащани. Съответно внасянето им по законодателството на компетентната държава. Да не говорим, че сроковете и за възстановяване и за плащане може отдавна вече да са изтекли.

Принципно изключение би следвало да може да се направи от всяко правило за определяне на приложимото осигурително законодателство. Включително от основното правило – законодателството на държавата по месторабота. По този въпрос практиката на държавите-членки също е доста разнообразна. Компетентните институции на някои държави-членки например не приемат споразумения за командировани работници, когато работодателят няма съществена дейност на територията на изпращащата държава-членка.

Процедура за издаване на Удостоверение А1 по изключение

Заявленията за изключения се отправят до дирекция „Данъчно-осигурителна методология” при Централно управление на НАП. За разлика от всички останали уведомления/искания за определяне на приложимото осигурително законодателство, които се подават в компетентната териториална дирекция на НАП. Ако заявление за изключение постъпи погрешка в териториална дирекция на НАП, то се изпраща по компетентност до Централно управление на НАП.

Ако няма възражения по заявлението Централно управление на НАП отправя предложение за сключване на споразумение до съответната чужда компетентна институция.

Съобразно получения отговор от другата държава-членка, в Централно управление на НАП се съставя Становище относно приложимото законодателство. Това становище се изпраща до компетентната териториална дирекция. То съдържа указания за издаване на Удостоверение А1 по изключение или отказ за издаване на формуляра. Съдържанието на становището зависи в значителна степен от съгласието или несъгласието на чуждата компетентна институция.

Кореспонденцията между двете институции предполага малко по-продължителен период за финализиране на процедурата. Съответно за издаване на формуляр А1 или отказ за издаване на удостоверението. В тези случаи срокът също зависи в значителна степен от бързината, с която реагира чуждата институция. В зависимост от това процедурата може да приключи само за няколко седмици или за съжаление да отнеме 1 или дори 2 години.

Удостоверение А1 за международни шофьори 22 авг.

Удостоверение А1 за международни шофьори

Как се процедира при подаване на искане за Удостоверение А1 за международни шофьори

Удостоверение А1 за международни шофьори се издава съобразено с това дали лицата са изпратени, за да извършват транспорт или превоз само в една държава-членка на ЕС или в различни държави от Съюза.

Удостоверение А1 за международни шофьори, които са командировани само в една държава-членка на ЕС

Следвайки основното правило (lex loci laboris) осигуровките за международните шофьори би трябвало да се внасят по законодателството на приемащата държава-членка. Но това би довело до сериозни затруднения за всички заинтересовани страни (работодателят, работниците и компетентните институции).

Поради тази причина в регламентите на ЕС е предвидена възможност осигурителните вноски за командировани работници (в това число командированите само в една държава-членка международни шофьори) да продължат да се внасят по законодателството на изпращащата държава-членка. Целта е да се улесни свободното движение на работниците и друго фундаментално право – свободното предоставяне на услуги в ЕС. Тъй като представлява един вид изключение от основното правило, тази възможност се реализира само ако са изпълнени пет задължителни изисквания (виж повече тук) за издаване на Удостоверение А1 за командировани работници.

В България преценката за изпълнение на тези задължителни изисквания при искане за Удостоверение А1 се извършва от НАП. Тази тема е подробно разгледана в друга наша публикация – за повече информация вижте тук.

Удостоверение А1 за международни шофьори, които са командировани

Работодател от България, който командирова международни шофьори в друга държава-членка на ЕС е длъжен да информира компетентната териториална дирекция на НАП. Кратки периоди на изпращане принципно не освобождават работодателя от това задължение. За целта се използва формуляр образец Окд-236. Бланката на образеца можете да изтеглите тук: Окд-236. След като получи уведомлението и ако са изпълнени петте задължителни изисквания, НАП издава удостоверение А1 за командировани работници и го връчва, независимо дали е било изискано от работодателя и/или международния шофьор. Формуляр А1 за командировка в чужбина се издава в срок до 30 дни ако са изпълнени горепосочените изисквания.

Удостоверение А1 доказва, че при работата в чужбина командированите международни шофьори остават осигурени в България и освобождава техния работодателя от задължения за осигуровки по законодателството на приемащата държава-членка. Чуждите институции са длъжни да се съобразяват с формуляр А1. Бланката на удостоверение А1 можете да видите тук.

Ако не са изпълнени всички или част от петте задължителни изисквания за издаване на Удостоверение А1 НАП постановява отказ. Осигурителните вноски за командированите международни шофьори се внасят по законодателството на приемащата държава-членка (основно правило).

Удостоверение А1 за международни шофьори, които извършват транспорт или превоз в различни държави-членки на ЕС

При определяне на приложимото осигурително законодателство спрямо международните шофьори, които извършват  курсове в различни държави от ЕС, приложение намират разпоредбите от Регламент (ЕО) № 883/2004, свързани с обичайно осъществяване на дейност в две или повече държави-членки на Съюза.

Задължение за уведомяване

В тази ситуация самите международни шофьори (а не техния работодател), са длъжни да информират компетентната институция в държавата по пребиваване.

Под пребиваване се има предвид държавата, в която е центърът на жизнения интерес на лицето. Включва продължителността, през която е живяло на територията на дадени държави-членки на ЕС, къде поддържа постоянно жилище, къде се намира семейството му, къде подлежи на данъчно облагане и т.н.

Ако международния шофьор пребивава в друга държава-членка, той уведомява нейната компетентна институция.

В случай, че центърът на жизнен интерес на международния шофьор е в България, лицето информира компетентната териториална дирекция на НАП. За целта международният шофьор подава формуляр по образец Окд-237. Бланката на образеца можете да изтеглите тук: Окд-237.

Институцията на държавата-членка по пребиваване определя временно приложимото осигурително законодателство спрямо международния шофьор. Тя уведомява институциите на другите държави-членки или директно осъществява контакт с тях, за да се намери взаимно съгласие по въпроса. Временно определеното приложимо осигурително законодателство може да е различно от това на държавата по пребиваване на международния шофьор. Временното определяне на приложимото осигурително законодателство става окончателно ако в срок от два месеца след информирането никоя от тях не възрази. И освен ако осигурителното законодателство вече не е окончателно определено въз основа на взаимно съгласие.

Искане за издаване на Удостоверение А1 за международни шофьори

Документът, с който при работа в чужбина се доказва коя е компетентната държава-членка е формуляр А1. Удостоверение А1 за международни шофьори освобождава работодателя от задължения за осигурителни вноски по законодателството на други държави-членки. Чуждите институции са длъжни да се съобразяват с формуляр А1 и нямат право да претендират осигуровки.

В България Удостоверение А1 за международни шофьори се издава от НАП. Издаване на формуляр А1 се случва по искане на работодателя и/или международния шофьор – заявено с посоченият по-горе образец (Окд-237), а не по инициатива на компетентната институция – НАП.

Международният шофьор остава осигурен по българското законодателство ако извършва значителна част от дейността си в държавата по пребиваване (България). Това е около или над 25 % от работното време и/или възнаграждението на лицето. В противен случай международният шофьор се осигурява в държавата, където е регистриран неговия работодател. Има се предвид държавата, в която е седалището на транспортното предприятие. Иначе казано – там, където се взимат основните управленски решения във връзка с дейността на дружеството.

Напълно е възможно международен шофьор, който осъществява транспорт или превоз в различни държави-членки, да има задължение да уведоми компетентната институция на една държава-членка, а да се наложи да подаде искане за Удостоверения А1 в компетентната институция на друга държава-членка. Това е така, защото определеното приложимо осигурително законодателство не винаги съвпада с това на държавата-членка по пребиваване на лицето. Въпреки това, формуляр А1 може да бъде издаден само от институцията на държавата-членка, чието осигурително законодателство се прилага спрямо международния шофьор.

Срок

Ако са налице условията за получаване на Удостоверение А1 НАП издава издава и връчва формуляра в срок до 30 дни.

error: